Active Sludge Profiling – dashboard voor waterzuiveringen

De meest directe manier om te achterhalen of het actiefslib in een waterzuivering stabiel is en optimaal functioneert is om het te karakteriseren. Met Orvion ASP (Activated Sludge Profiling) wordt de microbiologische samenstelling van het actiefslib in een zuivering routinematig in beeld gebracht en wordt inzichtelijk wanneer hier significante wijzigingen in ontstaan.

Veranderingen in het actiefslib geven vroegtijdig inzicht in eventuele wijzigingen in het functioneren van een zuivering en dus in de noodzaak om bij te sturen. Onder andere de volgende thema’s hebben baat bij het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in het actiefslib:

  • Slibuitspoeling: Vroegtijdig kunnen ingrijpen wanneer het relatieve aandeel draadvormende bacteriën, zoals Microthrix, in het actiefslib significant – of over een drempelwaarde – toeneemt. Voorkom slibuitspoeling en gebruik van chemicaliën.
  • Nitrificatie: Zicht krijgen in de nitrificerende biomassa en afwijkingen hierin die leiden tot een verminderde stikstofverwijdering. Beoordelen van de optimale beluchtingsstrategie voor nitrificerende biomassa (energiebesparing)
  • Bio-P: Inzicht in de fosfaat verwijderende bacteriën (PAO) en de concurrerende bacteriën (GAO). Voor een robuuste Bio-P proces is een voldoende abundantie PAO nodig en moet deze dominant blijven ten opzichte van de GAO.

Orvion ASP is uit de volgende onderdelen samengesteld:

  • Maandelijks karakteriseren van het actiefslib om de microbiële samenstelling in beeld te krijgen met ORVIdecode NGS analyses. De resultaten worden verwerkt en gevisualiseerd in een digitale dashboard omgeving. De data worden maandelijks bijgewerkt met de nieuwste ASP resultaten van een zuivering.
  • De ASP data worden grafisch uitgewerkt binnen gedefinieerde thema’s, zoals lichtslib, nitrificatie, Bio-P, etc. Afwijkingen in samenstelling van het actiefslib binnen deze thema’s worden daarmee direct inzichtelijk.
  • Optioneel: Integreren van fysische en/of chemische procesdata van de zuivering in de digitale omgeving, zoals concentraties C, N, P in het effluent, verwijderingsrendementen, slibbelasting, slibvolume index (SVI), etc.
  • Optioneel: Met hogere frequentie kwantitatieve qPCR analyses laten uitvoeren (of zelf uitvoeren) op een aantal geselecteerde sleutelprocessen voor snellere reactietijden.
  • Optioneel: ASP data vergelijken tussen zuiveringen om te beoordelen hoe deze onderling presteren en om van elkaar te kunnen leren (alleen als beide partijen daartoe toestemming geven).

Vragen of contact opnemen?

IMG_5231 kopie