Genetic Plume Profiling

Breng de biologische afbraakpotentie van uw grondwaterverontreiniging in kaart met Genetic Plume Profiling (GPP). Hiermee bespaart u saneringskosten door maximaal gebruik te maken van natuurlijke afbraak (NA) en staat u sterk richting bevoegd gezag. Genetic Plume Profiling kan worden ingezet voor alle mogelijke grondwaterverontreinigingen, zoals olie, aromaten, MTBE, ETBE, TBA, gechloreerde oplosmiddelen en bestrijdingsmiddelen.

Stap 1. Brede screening aanwezige micro-organismen
In een eerste stap wordt een breed beeld gevormd van de aanwezige biomassa op uw locatie door middel van ORVIdecode analyses op een beperkt aantal monsters. De monsters zijn afkomstig uit verschillende zones, bijvoorbeeld uit kern, pluim en schone peilbuizen (om de lokale natuurlijke achtergrond in het grondwater te bepalen). Op basis van deze gegevens wordt inzichtelijk of, en zo ja welke, bacteriesoorten op uw site aanwezig zijn die de verontreiniging kunnen afbreken. Ook wordt inzicht verkregen in de aanwezige condities, bijvoorbeeld zijn met name anaerobe of aerobe biologische processen aanwezig?

Stap 2. Kwantificatie relevante soorten in een groter gebied
Indien er aanwijzingen zijn dat de potentie voor NA aanwezig is op uw lokatie, wordt in een tweede stap een groter aantal grondwatermonsters geanalyseerd middels ORVIdetect. Op basis van de resultaten van stap 1 maken we een selectie van relevante bacteriesoorten en/of afbraakgenen die vervolgens in een groter gebied nauwkeurig worden gekwantificeerd. Daarna is het mogelijk om deze soorten ook in de tijd te monitoren.
De wetenschap staat niet stil, elk jaar worden nieuwe micro-organismen ontdekt die in staat zijn verontreinigingen af te breken. We zullen indien nodig ORVIdetect analyses voor uw specifieke situatie ontwikkelen zodat u altijd beschikt over de meest actuele gegevens.

Aanpak en resultaat
Samen met u maken we een selectie van de te bemonsteren peilbuizen in beide stappen. De benodigde monsternamemateriaal stellen wij beschikbaar zodat u zelf de monsters kunt nemen (indien wenselijk kan Orvion de bemonstering verzorgen). De grondwatermonsters voor stap 1 en 2 worden tegelijkertijd genomen, daarom is slechts één monsternameronde nodig.
Op basis van beschikbare gegevens van de locatie (concentraties, redox condities, pH, etc.) en de GPP resultaten maken we een afweging voor de potentie van natuurlijke afbraak op uw site. De Genetic Plume Profiling resultaten worden in kaarten gevisualiseerd. De doorlooptijd van Genetic Plume Profiling is ongeveer zes weken.

Neem contact op met Paul Appeldoorn over de mogelijkheden.


Paul Appeldoorn is Civiel ingenieur. Zijn ambitie is om problemen echt op te lossen. Nieuwe biotechnologie maakt het mogelijk om met een frisse blik naar bodemverontreiniging, waterzuiveringen of industriële processen te kijken. Maar die technologie werkt alleen als het probleem gefileerd is en er een duidelijke financieel voordeel voor de klant is. Doorvragen tot de kern van het probleem is bereikt. En eerlijk zijn over wat wel en wat niet werkt.

Comments are closed