Biologische behandeling bodemaswaswater

Orvion test in samenwerking met Tauw BV een belangrijke schakel in het realiseren van de Green Deal AEC-Bodemas: hoe moet het waswater dat gebruikt wordt bij het verouderen van bodemas uit een afvalverbrandingscentrale worden gezuiverd? Onze laboratoriumtest laat zien dat een significante afname van metalen en CZV haalbaar is. Verdere optimalisatie is zinvol om dit resultaat systematisch te behalen of te verbeteren.

AEB ontwikkelt samen met Tauw een techniek voor versnelde veroudering van bodemas. Versneld verouderen is nodig om de bodemas vrij toepasbaar te maken. Het wassen van de bodemas is een noodzakelijke stap waardoor een afvalwaterstroom vrijkomt die gezuiverd moet worden omdat deze hoge concentraties CZV en metalen bevat. Dit afvalwater heeft een aantal uitdagende eigenschappen (zout, hoge pH, veel zware metalen, hoge CZV) waardoor het niet direct duidelijk was of de standaardtechnieken geschikt zouden zijn voor zuivering van dit water.

Wat is de Green Deal AEC-Bodemas? Bodemas, een restproduct van de afvalenergiecentrales (AEC’s), wordt al jaren gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw ter vervanging van primaire grondstoffen als zand en grind. Tot nu toe wordt het materiaal toegepast als IBC-bouwstof (isoleren, beheersen en controleren) wat betekent dat het goed wordt ingepakt om verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. In een Green Deal die de Vereniging Afvalbedrijven (VA) in 2012 heeft afgesloten met de rijksoverheid is afgesproken dat in 2017 minstens de helft van het geproduceerde bodemas wordt toegepast als ‘vrij toepasbare bouwstof’buiten de IBC-categorie. De kwaliteit van het bedemas moet daarom met innovatieve techniken worden verbeterd zodat een bouwstof ontstaat die zonder isolatiemaatregelen kan worden toegepastOm dit nader te onderzoeken heeft Orvion in haar laboratorium, in samenwerking met Tauw, een haalbaarheidstest uitgevoerd met het waswater. Dit hield in dat het water eerst fysisch/chemisch werd voorbehandeld om zoveel mogelijk metalen te verwijderen en vervolgens biologisch werd gezuiverd in een SBR voor verdere verwijdering van metalen en van CZV. De test werd uitgebreid gemonitord om het proces te kunnen sturen en werd additioneel gemonitord op parameters die door Rijkswaterstaat (RWS) zijn aangegeven in verband met het bepalen van de lozingseisen. Ook zijn contra analyses uitgevoerd door RWS op het effluent.

De haalbaarheidstest heeft aangewezen dat:
• Vergaande verwijdering van metalen mogelijk is door een combinatie van precipitatie en biologische behandeling, al is verdere optimalisatie nodig om dit systematisch te bereiken of te verbeteren.
• De biomassa in de SBR SBR goed in staat is te werken onder de extreme condities van het waswater en CZV te verwijderen.
• De techniek als BBT kan worden toegepast voor behandeling van het bodemas waswater. De lozingseisen worden nog door RWS vastgesteld waarna duidelijk wordt wat de beste behandelroute is en of verdere optimalisatie nodig is.

“De belangen in dit project waren groot en het was dan ook nodig om flexibel te zijn, snel te kunnen schakelen en met een effectieve testopzet te komen. Orvion heeft dit kunnen realiseren dankzij haar pragmatische aanpak en heeft daarmee bruikbare resultaten geleverd met een goede prijskwaliteitsverhouding.“
— Johan Blom, Tauw.


Comments are closed